ระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖)เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ประเภทบ้านอยู่อาศัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจ...
ลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
คำแนะนำในการลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาติ (Solar PV Rooftop)Link Download
BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนการใช้พลังงานทดแทน เว้นภาษีนิติบุคคล 3 ปี
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2557 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนให้เกิด...
Page 1 | 
เว็บสำเร็จรูป
×