ระบบเคเบิลใต้ดิน Underground Cable System
บทความระบบเคเบิลใต้ดินนี้เป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องของระบบเคเบิลใต้ดินแก่พนักงานของ กฟภ. ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานทำให้มีความสะดวก คล่องตัวและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ระบบ...
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ Feasibility Study of Solar Project
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์          การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Feasibility Study คือการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารของโครงการฯ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ สามารถน...
ความรู้พลังงานแสงอาทิตย์ Basic Solar Energy
ไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นกระแสตรง ขั้นตอนเดียวโดยไม่มีส่วนเคลื่อนไหวใดๆ ไฟฟ้าดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยตรง เช่นระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในรถยนต์และใช้กับเครื่องใช้กระแสสลับโดยผ่านเครื่อ...
คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศไทยได้เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อปี พ.ศ.2519   โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทย์อาสาฯ มีประมาณ 300 แผงแต่ละแผงมีขนาด 15/30 วัตต์ และได้มีนโยบายและแผนด้าน เซลล์แสงอาทิตย์ บรรจุลงใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่   4 (พ.ศ. 2520-2524)  ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล...
เว็บสำเร็จรูป
×